Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Valašský soubor písní a tanců

P O R T Á Š

je spolek se zájmem o udržování a zachovávání lidových tradic, nácvik písní a tanců a jejich jevištní zpracování. Soubor byl založen v roce 1985. Jeho zřizovatelem bylo JZD Podhájí. Od roku 1996 pracuje jako samostatné občanské sdružení, které bylo v roce 2014 na základě nového občanského zákoníku transformováno na spolek. V současné době sdružuje 31 členů.

Valašský soubor Portáš Jasenná Vodění barana Vodění barana

Historie souboru:

Valašský soubor Portáš z Jasenné byl založen skupinou nadšenců v lednu roku 1985. Podnětem byl úspěch vánočních besed u cimbálu, které uspořádali v letech 1983 a 1984. Jméno souboru je odvozeno od v naší obci stojící sochy portášského poručíka. První veřejnou prezentací bylo již v únoru 1985 krátké předtančení na valašském bále ve Vizovicích. Následovalo dalších téměř 300 vystoupení v České republice i dalších 11 státech Evropy. Během svého působení členové souboru uspořádali řadu besed u cimbálu, folklorních odpolední, kácení máje a každoročních valašských bálů. V roce 2005 jsme obnovili tradici jasenských hodů s „voděním barana“. Mezi oblíbené akce patří i souborové táboráky, předvánoční posezení s muzikou, turistické výlety anebo turnaj folklorních souborů v minikopané „O putovního Portáša“. Za tím vším jsou tisíce hodin strávených při přípravě a nácviku programů a při organizaci námi pořádaných akcí. Nejvíce se souboru věnovali naši umělečtí vedoucí a choreografové Josef Londa a Eva Kovářová. Pomáhaly nám i některé další osobnosti folklorní scény. Z mnoha vzpomeňme alespoň Jana Rokytu, Zdenu Jelínkovou, manžele Perůtkovy, Michala Mynáře, Pavla Malíka a v neposlední řadě též místní manžele Rokytovy. Naše vystoupení si lze jen stěží představit bez cimbálové muziky. Během uplynulých let jsme postupně spolupracovali se Vsacanem ze Vsetína, vlastní muzikou Portáš, Pláňavou z Otrokovic a příležitostně i Technikem z Ostravy. Od roku 1995 nás při vystoupeních doprovází Vizovský Juráš. Vedoucím muziky je Dalibor Bambuch, primáškou Pavla Masaříková.

 

Valašský soubor Portáš je zapsaný spolek sdružující zájemce o tradiční lidovou kulturu, její zachování a veřejnou prezentaci. Tolik strohá charakteristika podaná na základě souborových stanov. Jednoduše řečeno se jedná o společenství nadšenců, jež pojí zájem o lidové písně, tance, zvyky a tradice, jejich jevištní zpracování a v neposlední řadě též radost ze společně strávených chvil. Valašsky řečeno: Je to partyja krúžkařú, co miluje Valašsko, jeho pěsničky, tanečky, starodávné zvyky a tradice, ráda sa s nima pochválí a eště si to všecko pospolu velice užívá.

Soubor Portáš působí v Jasenné od počátku roku 1985. Podnětem pro jeho založení byl úspěch besed u cimbálu uspořádaných v letech 1983 a 1984. Na začátku čekala členy souboru spousta práce. Mimo jiné bylo třeba ustanovit organizační strukturu, připravit repertoár, zajistit místo k nácvikům, spolupracující muziku, vlastní krojové vybavení a pro nově vzniklý soubor vymyslet pojmenování. Byl zvolen název Portáš, inspirovaný v naší obci stojící sochou portášského poručíka a portášskou tradicí obce. Díky velkému nadšení, obětavosti tanečníků a podpoře tehdejšího zřizovatele JZD Podhájí se rychle dařilo všechny počáteční obtíže překonat.

První veřejnou prezentací bylo již v únoru 1985 krátké předtančení na valašském bále ve Vizovicích. Na prvního máje ve Vizovicích soubor vystoupil v nových vlastních krojích. Po krátké počáteční spolupráci s cimbálovými muzikami JZD Podhájí a Májovci Portáš delší dobu doprovázela CM Malý Vsacan, jejíž muzikanti se stali i základem později vzniklé vlastní CM Portáš. První úspěšný rok s pěti vystoupeními zakončila vánoční beseda u cimbálu. Následovalo období rychlého rozvoje souborové činnosti. Vyvrcholením byl rok 1989, v jehož průběhu soubor uspořádal dva Valašské bály, Kácení máje, Zbojnický večer, účinkoval v celovalašském programu Dřevěný oheň na MFF Strážnice a Rožnov pod Radhoštěm, při třech zahraničních zájezdech vystupoval v šesti evropských zemích. Celkem absolvoval úctyhodných 24 vystoupení.

Rok 1990 byl rokem velkých změn nejen pro celou společnost ale i pro soubor Portáš. Především zanikl tehdejší zřizovatel a s ním i jeho podpora. Pro členy souboru se navíc otevřely nové - netušené možnosti k seberealizaci. Činní zůstali jen opravdoví "srdcaři". Muzikanti mezi ně bohužel nepatřili. Bez muziky došlo k výraznému útlumu souborových aktivit, jehož vyvrcholením byl rok 1991, kdy jediným veřejným představením bylo předtančení na vlastním bále.

V roce 1992 Portáš zahájil krátkou, ale plodnou spolupráci s CM Pláňava z Otrokovic. Již v prvním roce to znamenalo výrazné obnovení činnosti. V následujícím roce 1993 bylo založeno Občanské sdružení Valašský soubor písní a tanců Portáš, později se změnou občanského zákoníku transformované na Valašský soubor Portáš, z.s.

Dalším významným milníkem byl rok 1995, v němž soubor krásným programem oslavil 10. výročí a započal součinnost s tehdejší CM Jalověnka, později přejmenovanou na Vizovský Juráš. Málokdo asi tenkrát tušil, že je to počátek kamarádství, které přetrvá až do dnešních dnů. Vizovský Juráš se tak stal nedílnou součástí historie souboru. Mimo jiné nová doprovázející muzika tehdy umožnila pravidelné zahraniční výjezdy. Celkem soubor prezentoval valašskou kulturu a domovskou obec ve 14 státech Evropy.

Postupem času se začalo projevovat ukončení vlastní přípravy mladých tanečníků. Se zvyšujícím se věkovým průměrem členů souboru došlo i ke změnám v činnosti. Pravidelné zahraniční zájezdy postupně nahradily pohodovější aktivity více zaměřené na domácí region a společné trávení volného času. V souborovém kalendáři se tak objevily často i nefolklorní akce, jako fotbalový turnaj folklorních souborů "O putovního Portáša" (od r. 1994), turistické výlety - třeba Putování okolo Valašska (od r. 2003), rodinné cyklovýlety (od r. 2006). Mezi oblíbené akce patřily a stále patří i souborové táboráky nebo předvánoční posezení s muzikou.

20. výročí založení si soubor v roce 2005 připomenul nejenom zdařilým slavnostním vystoupením, ale i dalším významným počinem - obnovením jasenské tradice hodových obchůzek s beranem. Po dlouhé době tak můžete na začátku listopadu v Jasenné potkat "opentleného barana" doprovázeného krojovanou chasou a potěšit se nějakou tou starodávnou jasenskou písničkou. Dalšími pravidelnými akcemi, při kterých byl či je Portáš v blízkém okolí vidět, byla Zámecká folklorní odpoledne ve Vizovicích (od r. 1995) nebo Živý betlém v Jasenné (od r. 2011).

K 30. výročí založení souboru v roce 2015 byl připraven program Jasenná (furt) tančí aj zpívá. Skvělý pořad byl připomínkou nejen souborového výročí, ale i odkazu jasenské rodačky Anny Kutějové, jejíž paměti a písně u ní zapsané jsou pro soubor nevysychajícím pramenem poučení a inspirace. Na úspěchu pořadu se významně podílel i Jan Rokyta ml. a spoluúčinkující CM Kašava se sólisty. Tato spolupráce pokračovala i v následujícím roce.

Výčtem se dostáváme k tomu nejcennějšímu, co soubor má, k lidem. Zkusme vzpomenout alespoň některé z nich. Středobodem dění ve folklorním souboru je jeho umělecký vedoucí. Zpočátku se této funkce ujal Josef Londa. Zdárně zvládnul první krůčky, připravil mnoho dodnes živých choreografií a nasměroval soubor na mnohá léta dopředu. Velkou oporu, hlavně při vedení nácviků, nalezl ve své manželce Věře Londové. Na jeho práci navázala Eva Kovářová. S nasazením hodným praneteře tetičky Kutějové převzala umělecké vedení souboru v roce 1996 a vydržela doposud. Zdatného pomocníka našla v Karlu Mackovi. Stěží ocenitelnou práci, zejména v hektickém počátečním období, odvedl organizační vedoucí Jan Lukáš. Jeho funkci v roce 1993 převzal Stanislav Mikuláštík, který je skutečným pilířem souboru dodnes. S nácvikem a hudebními úpravami pomáhaly souboru mnohé významné folklórní osobnosti. Z mnoha vzpomeňme Jana Rokytu st., Zdenu Jelínkovou, manžele Perůtkovy, Michala Mynáře, Pavla Malíka, Dalibora Bambucha, Jana Rokytu ml. a v neposlední řadě též místní manžele Rokytovy, jakožto přímé nositele tradic původního jasenského valašského kroužku. Nelze zde vyjmenovat všechny, hlavně ty nejdůležitější - tanečníky a muzikanty. Prošlo jich souborem na dvě stě, a každý z nich soubor svým jedinečným způsobem obohatil. Patří jim velké poděkování. Bez nich by to opravdu nešlo.

 

Odkazy:

Vodění barana - střípky z natáčení: https://www.youtube.com/watch?v=EThsyEu7fTo

Záznam z koncertu k 30. výročí souboru v roce 2015 v HD kvalitě:

 https://drive.google.com/file/d/0B0PZHbMOhHGraTRDRk9FSGFLYnM/view?usp=sharing

 

Organizační vedoucí:

Stanislav Mikuláštík

763 13 Jasenná 270

tel.: 603 994 012

e-mail: stanislav.mikulastik@gmail.com