Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Ochránci přírody Jasenná

Mapa studánek v okolí obce Jasenná:

Studánky v okolí obce Jasenná

Mapa trojmezních kamenů v okolí obce Jasenná:

Trojmezní kameny nalezené v obci Jasenná

Mapa turisticky atraktivních oblastí v okolí obce Jasenná:

Turisticky atraktivní oblasti v obci Jasenná

Zavírání studánek 2019Zavírání studánek 2019

Ochránci přírody v Jasenné (ZO ČSOP)

Kdy začala ochrana přírody v Jasenné? To lze již těžko vystopovat. Dříve lidé chránili přírodu podle způsobu obhospodařování půdy a získávání živobytí. Na prvním místě bylo přežití, naše chápání ochrany přírody by se těžko v minulosti uplatňovalo.    

      Území naší obce se nachází v přírodním parku „Vizovické vrchy“, který byl vyhlášen dne 18. 1. 1993, Okresním úřadem ve Zlíně. Před tímto vyhlášením byl přírodní park oblastí klidu „Vizovické vrchy“, která byla vyhlášena Okresním národním výborem v Gottwaldově, s účinností od 1. srpna 1989. Posláním přírodního parku je zachovat ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména lesními porosty, dřevinami rostoucími mimo les a charakteristickou strukturou zemědělských kultur při umožnění únosného turistického využití a rekreace i únosné urbanizace pro stabilizaci života                       a hospodaření v obcích. U zrodu myšlenky ochrany přírody Vizovických vrchů a zřízení klidové oblasti stáli i členové základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Jasenné.    

     Činnost v ochraně přírody zahájili Pavel Sovička a František Jarošek v roce 1975, kdy se oba stali zpravodaji přírody. Zpočátku byla tato práce podřazena pod sdružení TIS, pak ale přešla plně pod Muzeum Jihovýchodní Moravy v Gottwaldově. Oba jmenovaní se pravidelně zúčastňovali schůzek zpravodajů přírody. Součástí jejich práce byla kontrola stavu chráněných území a zjišťování výskytu chráněných živočichů a rostlin v hospodářském území Jednotného zemědělského družstva Podhájí, se sídlem v Lutonině.     

     V roce 1979, dne 11. 10., vznikla organizace Český svaz ochránců přírody. V únoru roku 1980, vstoupil Pavel Sovička a František Jarošek do ČSOP a stali se spoluzakladateli a členy základní organizace v Gottwaldově.  V roce 1986 se oba jmenovaní účastnili založení základní organizace ČSOP  ve Vizovicích a stali se jejími členy.

     Konečně se dostáváme k založení ZO ČSOP v Jasenné v roce 1988. Předsedou základní organizace se stal František Jarošek a vykonává tuto funkci do dnešních dnů. Zpočátku měla organizace 8 členů, nyní jich má 32.

     Od roku 1984 provádí ochránci přírody údržbu a ochranu v přírodní památce „Průkopa“. V rámci údržby kosí traviny, odstraňují náletové dřeviny a čistí vodní příkop. Dohlíží také na dodržování ochrany rostlin a živočichů před nepříznivými zásahy. Najdou se nenechavci,  kteří  se snaží přemísťovat chráněné rostliny a byly zaznamenány i krádeže chráněných obojživelníků. Také se občas objeví pokusy o hospodářskou činnost v chráněném území, to je zřizování skládek vytěženého dříví, což je v rezervaci zakázáno.

     V roce 1986 byla navázána užší spolupráci se Základní školou v Jasenné, kde díky tomu byl kroužek mladých přírodovědců. Ten fungoval do roku 1992, vedoucím kroužku byl Pavel Sovička. V tomto roce byla také upravena studánka, která má historický název „Ščúrová studánka“. No a od čeho jiného pochází její název, než od mloka skvrnitého, zvaného u nás „ščúr“.  V okolí studánky se vyskytuje velké množství mloků, slouží jim jako zimní úkryt, kdy zalézají mezi kamení. V roce 1986 vznikla myšlenka na pořádání otevírání a zavírání studánek, uskutečnila se a tato tradice se udržuje každoročně až do dnešních dnů. Pro tuto akci byl zhotoven i symbolický klíč od studánek, který dostává na sezonu  „Patron studánek“, jenž otevírá a zavírá studánky v daném roce. Patron studánek je každoročně vylosován z řad účastníků jmenované akce. Ochránci přírody se podíleli i na obnovení některých studánek v katastru obce, vzpomeňme například studánku „U Gajdošky“, „U Černého čápa“, „Skokánka“, „Sirkovica“.

      Další dlouholetou akcí pořádanou svazem, je akce, která dostala název „Sekání ledu“. Po vánočních svátcích se nejen ochránci přírody, ale všichni, kdo mají chuť vypraví  na vycházku do přírody. Projdou se na čerstvém povětří a rozloučí se s rokem odcházejícím.         

      ZO ČSOP spolupracuje s  Obecním úřade  v Jasenné, ve věcech ochrany přírody a udržování krajinného rázu přírodního parku  „Vizovické vrchy“. Občas provádí sběr odpadků, který nám zanechají automobilisté podél silnice do Syrákova. Odpadu bývá tolik, že zaplní přes polovinu kontejneru.    

Práce v ochraně přírody se při založení ZO ČSOP v Jasenné zaměřovala do oblasti  hospodářské činnosti  Jednotného zemědělského družstva. Většina ze zakládajících členů ZO ČSOP Jasenná, byla členy JZD Podhájí. Postupem času se utvořila parta lidí, která sestává z rodičů dětí, které chodily do kroužku mladých přírodovědců u zdejší školy. Tito členové tvoří jádro základní organizace v Jasenné doposud.

    Pozn:

       Do rukou se mi dostala písemnost Chráněné stromy, rostliny a rezervace na Gottwaldovském okrese, sepsaná Jaroslavem Tomáškem a vydaná roku 1951. Písemnost byla součástí knihovny zdejší základní školy.  Autor zde uvádí, že je v návrhu zřízení přírodní rezervace „Hranice“ nad Syrákovem. Rezervace měla být vymezena parcelami 2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/4 a 2235/5. Jedná se o parcely Lesní singulární společnosti Jasenná a výměra pozemku na kterém byla zamýšlena rezervace,  byla o výměře asi 1 hektaru. Bližší lokalizace byla určena: doubrava Hranice nad Syrákovem u Jasenné, na hřbetě dělícím kotlinu vsackou od vizovické. V návrhu na ochranu zde byl řepíček trojlistý (Aremonia agrimonoides NECK.), bílojetel šedivý (Dorycnium sericeum BORB.) a růže nízká nyní zvaná galská (Rosa gallica L.). Polívkův Klíč, se zmiňuje o této lokalitě řepíčku trojlistého, kterou zde v 19. století zjistil farář P.I.Pouč. Tuto lokalitu také popsal Stanislav Staněk, učitel z Korytné u Nivnice, podle terénního průzkumu někdy okolo roku 1927. Lokalita však zůstala jenom v návrhu, vyhlášení rezervací se nedočkala. Hranice pozemku nebyla přesně stanovena a poněvadž výměra celého pozemku singulární společnosti je okolo 50 hektarů, nelze v současnosti vymezit přesnou hranici lokality. Zda se zde zmíněné druhy květeny stále nachází lze zjistit pouze novým botanickým průzkumem.

             V katastru obce jsou i chráněné stromy, které jsou zmíněny ve výše uvedené písemnosti z roku 1951.  Jsou to lípy na pozemcích u kostela církve českobratrské evangelické. Podle záznamů, byly lípy vysazeny v období let 1845 – 1855. Dnes je již z původního stromořadí zachováno 5 stromů lípy srdčité (Tilia cordata MILL.). Dále javor mléč (Acer plataneides L.), rostoucí ve žlebě u Nadosičí , v okraji lesa. Jeho stáří je okolo 260 let, původně byl strom trojvrchý. Strom je již ve špatném zdravotním stavu, u paty kmene je vyhnilý. Dříve byl kmen na jaře navrtáván a chytána míza „javorka“, která se dříve používala vedle jiného jako sladidlo. Javor roste na pozemku p.č. 2001/3. Dále jsou zde ještě zmíněny 3 buky lesní (Fagus silvatica L.), jejichž současné stáří je asi 200 roků. Rostou ve skupině,  ve vzdálenosti asi 30 metrů od sebe, na parcele č. 2019 a č. 2053. Tato část lesa má místní název „Zgabačky“. Dle záznamu v kronice se zde v dávných dobách zdržovali zbojníci a pozemek dostal název od slova „zgabati“, to je obrati, oloupiti. 

V katastru obce je ve volné krajině mnoho stromů , které požívají ochrany ze zákona. Strom, který má ve výšce 130cm nad zemí, obvod kmene 80 cm a více, je možné pokácet pouze na základě povolení  od obecního úřadu či orgánu ochrany přírody.

 

      Přírodní rezervací byla vyhlášena lokalita Na Chmelově v k.ú. Jasenná, umístěná na parcelách č. 2124, 2125 část, 2127/1, 2128, 2142/1 část, 2143 část a 2164 část, ve výměře asi 2,54 ha. Byla zřízena se souhlasem vlastníků pana Antonína Hejtmánka, pana Jana Řezníčka a pana Pavla Poláška, ministerstvem školství, věd a umění v Praze v roce 1952.  Důvodem zřízení chráněného území byl geobotanicky velmi významný fragment původního porostu a mísení dvou květenných oblastí. Hlavním předmětem ochrany byl vemeníček zelený /Coeloglossum viride (L.) C.J.Hartman/, který v době zřízení rezervace byl „Na Chmelově“ znám jako na jediné lokalitě v okrese. Dále zde byl výskyt dalších rostlinných druhů zařazených v seznamu chráněných rostlin a to vstavače bledého /Orchis pallens L./, vstavače mužského /Orchis mascula L./, hlavinky horské /Traunsteinera globosa (L.) L.C.Richard/, vemeníku dvojlistého /Platanthera bifolia (L.) L.C.Richard/.  Vyskytovaly se zde i jiné významné rostlinné druhy, jako např. kakost krvavý /Geranium sanguineum L./, růže galská /Rosa gallica L./, řepíček trojlistý /Aremonia agrimonoides (L.)DC./, vratička měsíční /Botrychium lunária (L.) O. Schwartz in Schrad/, jalovec obecný /Juniperus communis L./. Lokalita byla od roku 1958 v užívání Jednotného zemědělského družstva Jasenná a později Jednotného zemědělského družstva Podhájí. Po roce 1960 byla část rezervace zalesněna smrkem. Po zjištění této situace orgány ochrany přírody, bylo v roce1975 nařízeno  a provedeno odlesnění větší části smrkové monokultury, ovšem původní travní porost již obnoven nebyl. Ochrana území přírodní rezervace byla po roce 1993 zrušena, pro neplnění účelu ke kterému byla vyhlášena. Rostliny vemeníček zelený i hlavinka horská z území rezervace zmizely. V současné době je zde možné nalézt   vstavač bledý, vemeník dvoulistý a zbytky porostu jalovce obecného.

       V roce 1993, bylo vyhlášeno přírodní památkou území „Průkopa“, o výměře  2,56 ha. Převážná část chráněné lokality leží v k.ú. Lutonina, jenom asi 600 m2  zasahuje do k.ú. Jasenná. Území bylo vyhlášeno jako chráněný přírodní výtvor v roce 1984, na výměře 0,81 ha, ležící v k.ú. Lutonina. V roce 1993 byly vytyčeny a zaměřeny hranice přírodní památky a památka vyhlášena dle platné legislativy o ochraně přírody. Území  je situováno ve svahu terénní průkopy vzniklé při stavbě železničního náspu ve 40. letech 20. století. Vyskytuje se zde kruštík širolistý /Epipactis helleborine/ a silně ohrožený kruštík růžkatý /Epipactis muelleri/, kruštík bahenní /Epipactis palustris/, hořeček brvitý nazývaný i trličník /Gentianopsis ciliata/. V roce 1993 byla lokalita výskytu kruštíku růžkatého jedinou známou v oblasti Vizovických vrchů. Žije zde řada chráněných obojživelníků např. čolek horský /Triturus alpestris/, čolek obecný /Triturus vulgaris/, kuňka žlutobřichá /Bombina variegata/, skokan hnědý /Rana  temporaria/, ropucha obecná /Bufo bufo/. Byl zde nalezen i vzácný potápník  Hydroporus ferrugineus Steph.  Při pracích v rezervaci jsme nalezli i krtonožku obecnou /Gryllotalpa gryllotalpa/. O údržbu této lokality se starají členové Českého svazu ochránců přírody z Jasenné. (Pavel Sovička ve spolupráci s Františkem Jaroškem)

 

Hlavním zaměřením je ochrana maloplošných území a dvou chráněných území v Lutonině a Jasenné - Průkopa.

 

Zásluhou ochranářů vzniklo nové chráněné území Průkopa v katastru obcí Lutonina a Jasenná.