Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Myslivecké sdružení

 

Myslivecké sdružení Jasenná pod Vartovnů

Oficiální založení Českomoravské Myslivecké Jednoty proběhlo v roce 1923. Žel však z této doby   nezůstaly žádné písemnosti, o které bychom se mohli opřít. Víme jen, že minimální výměry honiteb v té době dle zákona značně kolísaly, z těchto důvodů se vytvářely honební spolky větších sedláků a jiných majetnějších lidí. Vnitřní uspořádání těchto spolků neznáme. Avšak tyto spolky byly vždy podřízeny zákonu o myslivosti, který platil již od dob Marie Terezie v různých obměnách. K dispozici nejsou ani žádné záznamy z doby 1939 – 1945, ani poválečném uspořádání. A tak záznamy o činnosti mysliveckého sdružení začínají až rokem 1958.

Tento rok se dá považovat za mezník ve vedení  Československé Myslivecké Jednoty.  V té době hlavní síla určující vše, co se ve společnosti dělo (KSČ), rozhodla o spojení menších mysliveckých celků do větších. Tak došlo ke sloučení Jasenné, Lutoniny a Ubla.

V roce 1961 přišla reorganizace ČSMJ na Československý myslivecký svaz a základní myslivecké spolky byly přejmenovány na Lidová myslivecká sdružení, která kromě základních funkcionářů musela mít osvětového pracovníka – politruka, který měl dohlížet na život a vedení myslivecké společnosti. Sloučené sdružení z výše uvedených obcí mělo štěstí, že jako politik byl dosazen člověk, který byl nejen rozumný, ale také přátelský a pracovitý – Josef Janda ze Zlína. Ve stejném roce však byl zbaven členství ve sdružení jeho nejstarší a velmi obětavý člen, Karel Mynář z Lutoniny. Člověk, který byl  mnohokrát oceněný za své úspěchy v kynologii. Byl mu odebrán na příkaz okresního výboru strany a ČSMS lovecký lístek. Důvodem bylo pouze to, že byl živnostníkem. I to sebou tehdejší doba nesla.  

V roce 1962 došlo k rozepřím mezi některými členy z Ubla, navrhovali rozdělení sloučeného celku zpět na sdružení Jasenná, Lutonina, Ublo. Žádosti podané na ONV t. č. Gottwaldov, však nebylo vyhověno. Funkcionáři v obnovené společnosti pod názvem Myslivecké sdružení Jasenná, byli zvoleni tito: předseda –  Alois Podola, hospodář – Jan Smilek (Lutonina), podhospodář – JoseZámečník f st., Josef Kajš (Ublo), pokladník – František Jurčák (Lutonina), jednatel a osvětový pracovník – Josef Janda (Zlín), revizor – Josef Zámečník ml., členové výboru: František Bartošík, Jan Juráň (oba Ublo). Jako dozorčí správného hospodaření byl určen OV ČSMS Alois Cívka (Vizovice). Vedení sdružení zůstává stejné až do r. 1965, kdy byl zvolen za mysliveckého hospodáře Oldřich Mikuláštík. V roce 1966 si sdružení pronajalo chalupu od pana Rostislava Bělíka na 15 let a to bezplatně, jen za řádné udržování. Chalupa byla opravena na mysliveckou chatu, okolí upraveno a začaly se zde pořádat červencové zábavy.

Další pokus o opětovné rozčlenění sdružení byl v roce 1967. Členové sdružení z Lutoniny a Ubla však znovu neuspěli.

Rok 1968 byl velmi bouřlivý po politické stránce, změny ve vládě a intervence okupačních armád v čele se SSSR, které obsadily republiku na dlouhá léta, a to až do r. 1989. Vrátila se tvrdá komunistická normalizace. Sdružení i přes všechny turbulence ve společnosti pokračovalo dál ve své činnosti.

 V roce 1971 požádal stávající předseda Alois Podola o uvolnění z funkce. Na jeho místo byl zvolen nestraník Rostislav Polášek.

V roce 1973 byla vybudována asfaltová silnice a most přes potok k Bělíkově chalupě (myslivecké chatě). Nejvíce se kolem toho nastaral Alois Podola, JZD poskytlo mechanizaci a s MNV přispěli materiálně, myslivci pak prováděli manuální práce.

Rok 1975 byl zase plný budování u Bělíkovy chalupy – střelnice, vysoká věž, liška a divočák v běhu, mnoho terénních úprav, převedení potoka do země, oprava stodoly a taneční parket, vše ve dvou letech 1973 – 1975. Následovalo vybudování 3 rybníků v roce 1980. V roce 1984 bylo dáno do provozu lovecké kolo a konaly se soutěže ve střelbě – „Memoriál Josefa Kuchyňky“. V předešlém roce 1983 byl přijat plán na vybudování obory pro jelence Viržinského, v roce 1984 se konala kolaudace obory.

Roku 1983 proběhly volby vedení na dalších pět let.  Došlo k obměně na postu předsedy sdružení, kdy se funkce ujal Jan Šimek z Ubla, který po třech letech na vlastní žádost odstoupil.  Na jeho místo byl pak zvolen Jaroslav Matyáštík z Lutoniny.

Přichází rok 1990 a vše se zase mění, sdružení se vrací k původním spolkům, a to Jasenná, Lutonina, Ublo, rozdělí se i nabytý majetek dle dohody všech členů. Výroční schůze Mysliveckého sdružení Jasenná pod Vartovnů volí svoje představenstvo, má 23 členů a 1.183 ha honebních pozemků, které má pronajaté od Honebního společenství Jasenná, část pozemků pronajímá od Lesů ČR.

Na výroční schůzi r. 1990 byli zvoleni tito členové do funkcí:

Hospodář:                          Ing. Oldřich Mikuláštík

Předseda:                                  Rostislav Polášek

Místopředseda:                        Mirek Bajza

Finanční hospodář:         Ing. Marie Taláčková

Jednatel:                                   Jaroslav Jenyš

 

Z důvodu politických změn ve společnosti i v našem sdružení, jsme přišli o naši pronajatou chatu  - lidmi už vnímanou jako „mysliveckou“. Vědomi si toho, že je nezbytné mít své zázemí, našlo sdružení vhodnou lokalitu za Zornicí. Pozemek byl odkoupen v roce 1996, následovala úprava pozemku, odvodnění, příprava materiálu a výstavba nové myslivecké chaty. Členové sdružení zde odpracovali stovky brigádnických hodin, ale podstatné je že jak pozemek, tak nemovitost je v majetku Mysliveckého sdružení Jasenná pod Vartovnů. Snahou všech členů sdružení pak je zachování těchto vybudovaných hodnot dalším generacím.

Závěr je dobré připomenou, že myslivecký spolek byl i v době tvrdého vládnutí KSČ vždy nestrannou složkou tehdejší NF. Členové MS patřili vždy mezi nejaktivnější. Mnoho brigádnických hodin odpracovali pro MNV  – při výstavbě mateřské školy, koupaliště, při budování místních komunikací a obchodu Jednota. Brigády pro JZD byly převážně uskutečňovány při zajištění krmiva pro zvěř, po těžbě v lesích členové sdružení zajišťovali pálení haluzí a úklid.  Stranou nezůstala ani výsadba nových kultur, které ke spokojenosti všech dobře rostou. Nebyla to lehká doba, ale nikdo ze členů nežádal za odpracované hodiny peněžité ohodnocení.

A tak chce Myslivecké sdružení Jasenná Pod Vartovnů dál pokračovat v této činnosti.  Spolek, který je tvořen z lidí stejných zájmů a jehož činnost je založena na dobrých přátelských vztazích, na důvěře všech členů, by měl zůstat a pokračovat pro dobré jméno myslivců i v dalších generacích.

Sdružení pronajímá 1160 ha honební plochy, polovina jsou lesy, pak louky a orná půda - je to podhorská oblast. Zvěř drobná, zajíc a bažant se u nás vůbec neloví a vyskytuje se ojediněle. Hlavní je zvěř srnčí, černá - ta jenom přechází. V honitbě jsou 4 myslivecká políčka, která se osévají jenom pro srnčí. Pro zimní období máme vybudované krmné zařízení, do kterého navážíme krmivo na celou zimu.

Také se zúčastňujeme při zalesňování pozemků.

Rok 2009

Stávající stav Mysliveckého Sdružení Jasenná

Rozloha honebních pozemků zůstává stejná 1.152 ha, sdružení má 20 stálých členů a 1 hosta, z toho jsou zvoleni tito zástupci:

Hospodář:                                          Jan Jančík

Předseda:                                          Miroslav Bajza st.

Finanční hospodář:                  Ing. Bohumil Štencl

Jednatel:                                            František Hanulík

Předseda revizní komise:                Jaroslav Jenyš


Rok 2017

Členská základna má 12 stálých členů a jednoho hosta. Z těchto členů jsou zvoleni tito zástupci:

Předseda:                                           Miroslav Bajza

Hospodář:                                          Jan Jančík

Finanční hospodář:                           Kamil Skýpala

Jednatel:                                            František Hanulík

Předseda revizní komise:                Jaroslav Jenyš

 

Rok 2020

Předseda:                                         Miroslav Bajza

Hospodář:                                        Jan Jančík

Pokladník:                                        Kamil Skýpala